Sự phân phối phần thưởng khối ở giai đoạn 1 và 2 của dự án Chives

Phần thưởng khối cho giai đoạn 1 và 2 được phân phối như sau:

TênGiá trị tương đối, %Giá trị tuyệt đối, XCC
Phần thưởng cho nông dân90%180
Phần thưởng cho cộng đồng10%20
Total:100%200

Sự phân phối phần thưởng khối ở giai đoạn 3 của dự án Chives

Phần thưởng khối cho giai đoạn 3 được phân phối như sau:

NameGiá trị tương đối, %Giá trị tuyệt đối, XCC
Phần thưởng cho nông dân45%90
Phần thưởng cho nút chính45%90
Phần thưởng cho cộng đồng10%20
Total:100%200

Thông tin thêm về quá trình chuyển đổi sang giai đoạn 3 có thể được tìm thấy trong lộ trình dự án

Biểu đồ phân bổ chives trong 12 năm:

  1 năm2 năm3 năm
Phần thưởng từ đào 336 384 000336 384 000336 384 000
Giải thưởng tổng hợp 336 384 000672 768 0001 009 152 000
Tổng XCC 336 384 000672 768 0001 009 152 000
Sự giảm một nửa: 4 năm5 năm6 năm
Phần thưởng từ đào 168 192 000168 192 000168 192 000
Giải thưởng tổng hợp  1 177 344 0001 345 536 0001 513 728 000
Tổng XCC 1 177 344 0001 345 536 0001 513 728 000
Sự giảm một nửa: 7 năm8 năm9 năm
Phần thưởng từ đào 84 096 00084 096 00084 096 000
Giải thưởng tổng hợp 1 597 824 0001 681 920 0001 766 016 000
Tổng XCC 1 597 824 0001 681 920 0001 766 016 000
Sự giảm một nửa: 10 năm11 năm12 năm
Phần thưởng từ đào 42 048 00042 048 00042 048 000
Giải thưởng tổng hợp 1 808 064 0001 850 112 0001 892 160 000
Tổng XCC 1 808 064 0001 850 112 0001 892 160 000

Biểu đồ phân bổ chives đến 24 năm:

Sự giảm một nửa: 13 năm 14 năm 15 năm 16 năm 17 năm
Phần thưởng từ đào 21 024 00021 024 00021 024 00021 024 00021 024 000
Giải thưởng tổng hợp 1 913 184 0001 934 208 0001 955 232 0001 976 256 0001 997 280 000
Tổng XCC 1 913 184 0001 934 208 0001 955 232 0001 976 256 0001 997 280 000
Lượng còn lại 18 năm19 năm20 năm21 năm22 năm
Phần thưởng từ đào 21 024 00021 024 00021 024 00021 024 00021 024 000
Giải thưởng tổng hợp 2 018 304 0002 039 328 0002 060 352 0002 081 376 0002 102 400 000
Tổng XCC 2 018 304 0002 039 328 0002 060 352 0002 081 376 0002 102 400 000
Tổng XCC trong 50 năm 4 791 072 000