News

Đôi dòng về trò chơi NFT Nông trại Chives

1 Nông trại Chives là một nền tảng trò chơi mở, chủ yếu trên blockchain CHIVES, nhưng đồng thời đặt PETS trên các blockchain khác, chẳng hạn như CHIA, HIVECOIN, …

Chives V1.1.902

1- Chives V1.1.902 phát hành.2- Cập nhật nội dung:2.1- khắc phục một số vấn đề dịch.2.2- thêm tính năng mới: uploadfarmerdata nông trại hẹ, bạn có thể xem dữ liệu …

Phát triển cộng đồng Chives

Chào mọi người. Để phát triển cộng đồng Chives, 50.000 XCC đặc biệt được sử dụng làm phần thưởng cho việc giới thiệu những người khác tham gia cộng đồng …

Kế hoạch phát triển(2021/07/11)

1 Phát triển hệ thống tự quản cộng đồng cho phép mọi người đăng ký tài khoản trong hệ thống tự quản cộng đồng và xin trợ cấp. Ví dụ: …