Đôi dòng về trò chơi NFT Nông trại Chives

1 Nông trại Chives là một nền tảng trò chơi mở, chủ yếu trên blockchain CHIVES, nhưng đồng thời đặt PETS trên các blockchain khác, chẳng hạn như CHIA, HIVECOIN, …