Kế hoạch phát triển(2021/07/11)

1 Phát triển hệ thống tự quản cộng đồng cho phép mọi người đăng ký tài khoản trong hệ thống tự quản cộng đồng và xin trợ cấp. Ví dụ: …