Kế hoạch phát triển(2021/07/11)

1 Phát triển hệ thống tự quản cộng đồng cho phép mọi người đăng ký tài khoản trong hệ thống tự quản cộng đồng và xin trợ cấp. Ví dụ: nếu bạn làm video và cung cấp liên kết, bạn có thể đăng ký trợ cấp.

2 Xây dựng các tiêu chuẩn trợ cấp và phương pháp xem xét cho các dự án nhỏ. Đồng thời, các ứng dụng cho cộng đồng đánh giá được mở, và bất kỳ ai sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng đều có thể nộp đơn.

3 Cải thiện trình duyệt blockchain và cung cấp danh sách xếp hạng mức độ giàu có cho từng địa chỉ

4 Phát triển hệ thống trợ cấp công khai của hệ thống tự quản cộng đồng. Mọi khoản trợ cấp sẽ được thông báo cho mọi người một cách minh bạch và công khai.

Leave a Reply

Your email address will not be published.