Cách sử dụng lệnh CLI để tạo PLOT và FARM Chives

Hệ điều hành: Windows 10 & PowerShell

Quyền hệ điều hành: Quản trị viên

Phiên bản Chives: 1.1.902

1 Cách tạo PLOT?

C:\Users\Administrator\AppData\Local\chives-blockchain\app-1.1.902\resources\app.asar.unpacked\daemon\chives.exe plots create -k 31  -n 50 -d D:\ -t E:\ -2 E:\ -b 3500 -r 2 -u 128

2 Cách Farming

cd "C:\Users\Administrator\AppData\Local\chives-blockchain\app-1.1.902\resources\app.asar.unpacked\daemon\"
./chives.exe start all

./chives.exe show -a node-us.chivescoin.org:9699
./chives.exe show -a node-ca.chivescoin.org:9699
./chives.exe show -s -c

./chives.exe plots add -d D:\
./chives.exe plots add -d E:\
./chives.exe plots add -d F:\
./chives.exe farm summary
./chives.exe farm challenges
./chives.exe farm uploadfarmerdata

3 Thông báo khác.

Cần Hủy bỏ "Quick Edit Mode" để ngăn việc dừng chạy trong thời gian dài.
Lệnh cần thay đổi để khắc phục tình huống của bạn. 
QuickEditMode01
QuickEditMode02
QuickEditMode03

POSTED IN SKILLS

Leave a Reply

Your email address will not be published.